Definicja przemocy

PRZEMOC W RODZINIE (ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (dot. członków rodziny tj. osób najbliższych w rozumieniu art. 115 §11 – Kodeks karny, a także inne osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

JEST INTENCJONALNA – przemoc jest zamierzonym działaniem sprawcy przemocy i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby doświadczającej przemocy.

SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą.

NARUSZA PRAWA I PRAWA OSOBISTE – sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza podstawowe prawa osoby doświadczającej przemocy (np. prawo do nietykalności cielesnej, godności, szacunku itd.)

POWODUJE CIERPIENIE I BÓL – sprawca naraża zdrowie i życie osoby doświadczającej przemocy na poważne szkody, doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ma mniejsze zdolności do samoobrony.

RODZAJE PRZEMOCY KATALOG ZACHOWAŃ
PRZEMOC FIZYCZNA w szczególności: popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy, zamykanie w pomieszczeniu;
PRZEMOC PSYCHICZNA w szczególności: wyzwiska, ośmieszanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizacja, ciągłe niepokojenie, narzucenie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb;
PRZEMOC SEKSUALNA w szczególności: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych;
PRZEMOC EKONOMICZNA w szczególności: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, ograniczanie dostępu do środków finansowych będących formalnie w dyspozycji obojga partnerów, zmuszanie do składania fałszywych zeznań podatkowych, odmawianie dostępu do informacji lub do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji ekonomicznej rodziny;

Projekty

Strony w dziale: