Programy unijne

Untitled Document


 

Projekt EFS

Ogłoszenie o naborze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja na temat projektu

  „Aktywni razem”

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce

O projekcie.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce realizuje projekt systemowy :Aktywni razem:. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01.08.2011r. do 31.10.2011r.

Do Projektu zapraszamy osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, korzystającego z pomocy społecznej, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie Gminy Długołęka.

W ramach projektu przewiduje się zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym:

Cel projektu.

Celem projektu „Aktywni razem” jest zwiększenie szans na rynku pracy i integracje ze społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,a także:

  Planowane działania.

  Planuje się zawarcie 8 kontraktów socjalnych. Działania podejmowane w Projekcie będą zmierzały do zapewnienia pomocy finansowej w postaci wsparcia dochodowego dla 8 osób. Wsparcie to udzielane będzie w postaci zasiłków celowych. Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, której zlecone zostanie zadanie aktywna integracja przeprowadzi dla uczestników projektu zajęcia z zakresu terapii psychologicznej, rodzinnej i psychospołecznej. Każdy z uczestników Projektu zostanie objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji.

Działania informacyjno – promocyjne będą koncentrowały się na rozpropagowaniu idei projektu „ Aktywni razem” oraz na rozpropagowaniu roli Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy Projektu otrzymają materiały promocyjne, jak np.. pendrive z logotypem.

Planuje się także działania informacyjne w prasie lokalnej.

Na zakończenie Projektu odbędzie się konferencja upowszechniająca zarówno ideę Europejskiego Funduszu Społecznego jak i działania oraz rezultaty osiągnięte w Projekcie „Aktywni razem”.

Zarządzanie projektem.

Nad prawidłowością i sprawną realizacją Projektu czuwa Kierownik Projektu, jego asystent, księgowa oraz asystent finansowy.

Biuro Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce mieści się przy ul. Szkolnej 40a w Długołęce, tel./fax 71 315 20 60, 315 20 50.

Pliki do pobrania: