Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Na terenie gminy Długołęka działa Zespół Interdyscyplinarny, który podejmuje czynności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długołęce;
 • Komisariatu Policji w Długołęce;
 • Placówek oświatowych;
 • Ochrony zdrowia;
 • Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy;
 • Organizacji pozarządowych działających na terenie gminy: Fundacja Centrum Pomocy Seniorom;

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze.

Przetwarzanie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie):

 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, przetwarzają dane:
 2. osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie:
 1. imię i nazwisko,
 2. imiona rodziców,
 3. wiek,
 4. adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
 5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada,
 6. informacje o stanie zdrowia,
 7. informacje o nałogach,
 8. informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
 9. informacje o sytuacji rodzinnej,
 10. informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania,
 11. informacje o sytuacji mieszkaniowej;
 12. innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie:
 1. imię i nazwisko,
 2. stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 3. wiek,
 4. informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania,
 5. w przypadku dzieci – dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko;
 6. osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących przemoc w rodzinie:
 1. imię i nazwisko,
 2. wiek,
 3. stan cywilny,
 4. adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
 5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada,
 6. stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie,
 7. informacje o stanie zdrowia,
 8. informacje o nałogach,
 9. informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
 10. informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania;
 11. osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres miejsca zamieszkania,
 3. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada.
 4. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

Administratorem danych przetwarzanych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Projekty

Strony w dziale: