Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r.

W 2024 roku nadal można ubiegać się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe do celów grzewczych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

W związku z wprowadzonymi zmianami, gospodarstwa domowe stosujące do ogrzewania: kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy lub kominek gazowy, które są zasilane paliwami gazowymi (gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz propan-butan lub innymi rodzajami gazu palnego, które dostarczane są za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy) mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Warunki otrzymania refundacji podatku VAT:

 1. Złożenie wniosku - wnioskodawcą musi być osoba, z którą została zawarta umowa - i dołączenie :
 • faktury za dostarczenie paliw gazowych,
 • dowodu uiszczenia zapłaty za fakturę.
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy. 
 1. Dane źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 21.12.2022 r. (albo po tym dniu w przypadku wpisania lub zgłoszenia nowego źródła ogrzewania).
 1. Spełnić kryterium dochodowe, które:
 • w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 2 100,00 zł miesięcznie na osobę,
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1 500,00 zł miesięcznie na osobę.

Aktualnie dochód wyliczany jest na podstawie dochodów uzyskanych w roku 2022. 

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Terminy składania wniosków:

 • do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT;
 • po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

Jak złożyć wniosek:

 • osobiście w GOPS w Długołęce ul. Szkolna 40a;
 • wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • przy użyciu aplikacji mObywatel (należy wybrać opcję: Złóż wniosek i wybrać odpowiedni wniosek);
 • elektronicznie, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, do którego załączony zostanie wypełniony i podpisany elektronicznie (w podpisywarce) wniosek o refundację podatku VAT.

Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/strona/formy-pomocy/959-refundacja-podatku-vat-dla-odbiorcow-paliw-gazowych-w-2023-r-oraz-w-2024-r