Dodatek osłonowy 2024 r.

Dodatek osłonowy, komu przysługuje

Dodatek przysługuje mieszkańcom, których dochód wynosi

  • maksymalnie 2100 zł miesięcznie dla osób w jednoosobowym gospodarstwie domowym
  • maksymalnie 1500 zł miesięcznie dla osób w wieloosobowym gospodarstwie domowym

Podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Dodatek jest przyznawany również wtedy, gdy przeciętny dochód przekracza wskazane maksimum. Wtedy jest wypłacana różnica między wysokością dodatku, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje jednak, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Z dodatku mogą skorzystać także obywatele lub rodzina obywateli krajów UE, EFTA i Szwajcarii (posiadający prawo pobytu) oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, którzy mają status uchodźców, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany czy są członkami rodzin cudzoziemców, którzy posiadają taki statut.

Jaka jest wysokość dodatku

Kwota wypłacanego dodatku osłonowego jest uzależniona od rodzaju źródła ogrzewania. Większe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania domu węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wynosi:

  • 228,80 / 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20 / 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20 / 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 657,80 / 822,25 zł dla gospodarstwa domowego, w którym jest 6 lub więcej osób

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć między 1 stycznia 2024 roku, a 30 kwietnia 2024 roku. Można go złożyć osobiście w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomoc Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40a lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podany będzie adres poczty elektronicznej (do czego zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres. Informację można również odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40a, Długołęka.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024 r.


Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/strona/formy-pomocy/955-dodatek-oslonowy-2024-r