Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne stanowią jeden z podstawowych elementów polityki prorodzinnej państwa, jako wsparcie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawowymi świadczeniami są zasiłki rodzinne uzupełniane dodatkami – dodatek z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowy), dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przyznawanymi w związku z zaistnieniem określonych sytuacji. Do świadczeń rodzinnych zalicza się również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie.

Rodzaje świadczeń

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.
Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w GOPS Długołęka ul. Szkolna 40a

Od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm);
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2021 r. poz. 199); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (D.U z 2019 poz 2229)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481);
  4. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U.  z 2023 r. poz. 1340)

Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/strona/formy-pomocy/855-swiadczenia-rodzinne