Program 500+

Program 500+

Świadczenie wychowawcze (od lipca 2019 r.) przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia bez weryfikacji sytuacji dochodowej.

Kto może złożyć wniosek?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Opieka naprzemienna

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 + dokumenty w poniższych sytuacjach:

 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Termin składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

 • Od dnia 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną – tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia.
 • Od dnia 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej, tradycyjnie na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40a lub za pośrednictwem operatora poczty.

Wypełniając wniosek drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym stawiennictwem w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych. W celu otrzymania informacji o rozstrzygnięciu prawa do świadczenia wychowawczego, konieczne jest wskazanie we wniosku poprawnego adresu e-mail.

Aby otrzymać świadczenie od miesiąca lipca 2021 r. /z wyrównaniem od czerwca/ należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.! We wszystkich wnioskach, które zostaną złożone po dniu 30 czerwca 2021 r. prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek tzn. nie będzie wyrównania wypłaty świadczeń od miesiąca czerwca.

Termin rozpatrzenia wniosku reguluje ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i został on przedstawiony w tabeli poniżej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek:

Data złożenia wniosku: Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia:
od dnia 1 lutego 2021r. do 30 kwietnia 2021r. do 30 czerwca 2021r.
od dnia 1maja 2021r. do dnia 31 maja 2021r. do 31 lipca 2021r.
od dnia 1czerwca 2021r. do dnia 30 czerwca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
od dnia 1 lipca 2021r. do dnia 31 lipca 2021r., do 30 września 2021r.
od dnia 1 sierpnia 2021r. do dnia 31sierpnia 2021r. do 31 października 2021r.

Okres świadczeniowy

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2011/2022 zostanie ustalone na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022r. Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej info@gopsdlugoleka.pl na adres e-mail wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją. Natomiast w przypadku odmowy prawa do świadczenia wychowawczego, uchylenia, zmiany, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych rozstrzygnięcie nastąpi w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Druki do pobrania na okres 2021/2022 do pobrania pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Projekty

Strony w dziale: