Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu realizuje zadania powiatu wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych. PCPR realizując zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Wykonuje uchwały i dyspozycje Rady Powiatu, jej Komisji i Zarządu Powiatu. Jest również partnerem dla organizacji pozarządowych, które prowadzą lub też wspierają działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w szczególności osób niepełnosprawnych.

Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz, których średni miesięczny dochód, nie przekracza:

  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

  • turnusy rehabilitacyjne,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Druki wniosków można uzyskać w siedzibie PCPR we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, lub pobrać ze strony internetowej:

www.pcpr.wroclaw.pl

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

  • zastępca dyrektora – Magdalena Kuźnicka, tel. 71 72 21 866
  • starszy inspektor – Agata Gwara, tel. 71 72 21 777
  • pracownik socjalny – Paulina Wawrzyniak, tel. 71 72 21 865

Ważne kontakty

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Dolnośląski

50-053 Wrocław, ul. Szewska 6/7
telefon: 71 34-67-440, Fax: (71) 342 12 60
e-mail: wroclaw@pfron.org.pl
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/

Projekty

Strony w dziale: