Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Komu przysługują:

  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
  2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Jak uzyskać pomoc?

  • złożenie wniosku o udzielenie pomocy.

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby. Wniosek może zostać złożony osobiście, listownie lub telefonicznie.

  • sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej. Wywiad przeprowadzony jest w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o przyznanie pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagającej pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są:

  • odcinek renty / emerytury
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny
  • rachunki za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług opiekuńczych
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolność do pracy (jeśli zainteresowany/a takie posiada)

Przyznanie pomocy w formie decyzji administracyjnej.

Zasady odpłatności:

Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu.

Dokładne zasady odpłatności określa Uchwała nr XXXVIII/440/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania (z późniejszymi zmianami).

USŁUGI OPIEKUŃCZE – ODPŁATNOŚĆ

Podstawowe usługi opiekuńcze – 18,00 zł / godzinę świadczonych usług.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25,00 zł / godzinę świadczonych usług.

USŁUGI OPIEKUŃCZE – ODPŁATNOŚĆ
Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności dla osób samotnie gospodarujących wyrażona jako % kosztu 1 godziny usługi Wysokość odpłatności dla osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z rodziną wyrażona jako % kosztu godziny usługi
do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 130% 10% 15%
powyżej 130% do 160% 20% 25%
powyżej 160% do 190% 30% 35%
powyżej 190% do 220% 40% 45%
powyżej 220% do 250% 50% 55%
powyżej 250% do 280% 60% 65%
powyżej 280% do 310% 70% 75%
powyżej 310% do 340% 80% 85%
powyżej 340% do 370% 90% 95%
powyżej 370% 100% 100%

Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/strona/formy-pomocy/848-uslugi-opiekuncze