Stypendia i zasiłki szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce. W przypadku kolegiów nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2022 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.  Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie następujących okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo.

 


Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/strona/formy-pomocy/847-stypendia-i-zasilki-szkolne