Deklaracja dostepności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gopsdlugoleka.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2020 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2022 rok

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2022 rok. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Walczak - Pelc, E-mail: gops@gopsdlugoleka.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 315 20 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, w skrócie: GOPS mieści się przy ul. Szkolnej 40a. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200m. Wejście do budynku znajduje się od ul. Szkolnej. Główne pomieszczenia działalności i obsługi interesantów GOPS znajdują się na piętrze, w zakresie których występują bariery architektoniczne (brak windy oraz innych rozwiązań technologicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Obsługa osób z niepełnosprawnością odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku (pomieszczenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zawiera podest do wjazdu wózkiem). Na drzwiach wejściowych do budynku GOPS znajduje się dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem GOPS, który następnie udziela niezbędnej pomocy w załatwieniu sprawy. W siedzibie GOPS jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej (w ciągu 0,5h od zgłoszenia potrzeby). Przy głównym budynku GOPS brak jest miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością. GOPS zapewnia możliwość wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. GOPS zapewnia możliwość skorzystania na miejscu lub online z tłumacza migowego (w ciągu 0,5h od zgłoszenia potrzeby). GOPS zapewnia wsparcie pracowników. 


Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/strona/858-deklaracja-dostepnosci