Dodatek Osłonowy - UWAGA wnioski tylko do 30 kwietnia!

Rządowa tarcza antyinflacyjna Dodatek osłonowy

 

DODATEK OSŁONOWY od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

* osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561,1576,1967 i 2456) dodatek osłonowy w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. wynosi:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/315-20-50


Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/aktualnosc/aktualnosci/962-dodatek-oslonowy-uwaga-wnioski-tylko-do-30-kwietnia