Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024 - nabór wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o naborze wniosków do

Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest:

- wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością

Pomoc w ramach programu skierowana jest do:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wsparcie asystenta w pierwszej kolejności jest skierowane do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z usług asystencji osobistej.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  od  7.30  do  15.30, w terminie do dnia  26 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu w załącznikach.


Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/aktualnosc/aktualnosci/960-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow