„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024, Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o naborze do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

    1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

    2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  •  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo
  •  orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późny. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z usług opieki wytchnieniowej.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  od  7.30  do  15.30, w terminie do dnia  28 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu w załącznikach.


Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/aktualnosc/aktualnosci/957-opieka-wytchnieniowa-edycja-2024-program-ministerstwa-rodziny-i-polityki