„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024

piątek, 3 listopada 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce w związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się do rodzin zainteresowanych wsparciem o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko opiekuna osoby z niepełnosprawnością, telefon kontaktowy, adres zamieszkania) na adres gops@gopsdlugoleka.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 530288142  lub zgłoszenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce  ul. Szkolna 40a, w godz. 7.30 – 15.30

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Niniejsza informacja służy diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt po przez:

  • wiadomość e-mail na adres: gops@gopsdlugoleka.pl  lub
  • pod numerem telefonu: 530288142 w godzinach 7.30-15.30 do dnia 10 listopada 2023 r.

red. Alicja Bancewicz

Projekty

Strony w dziale: