Rekrutacja do Gminnego Klubu Senior+ w Bykowie na 2024 rok

poniedziałek, 16 października 2023

logologo2

Nabór uczestników do Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie

na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że rozpoczął się nabór uczestników do Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie na 2024 rok. Klub jest zadaniem współfinansowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Jeżeli jesteś nieaktywną zawodowo osobą w wieku 60+, jesteś mieszkańcem Gminy Długołęka, pragniesz integracji i aktywizacji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem Gminnego Klubu „SENIOR+” w Bykowie – placówki wsparcia dziennego. Gminny Klub „Senior+” działa od wtorku do czwartku, w godzinach 8:00 – 15:00, zapewniony jest przewóz z miejsca zamieszkania wraz z dowozem do miejsca zamieszkania.

W ramach jego działalności uczestnicy mają organizowane między innymi:

• warsztaty

• zajęcia edukacyjne i profilaktyczne

• zajęcia ruchowe i rekreacyjne

• spotkania

• wycieczki

• imprezy kulturalne i okolicznościowe.

Korzystanie ze świadczeń Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie jest nieodpłatne. W ramach rekrutacji do udziału w spotkaniach Gminnego Klub „Senior+” w Bykowie zostanie wyłonionych 15 osób. Planowany termin rozpoczęcia zajęć w Klubie „Senior+” to 02 stycznia 2024 roku.* Serdecznie zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa w Gminnym Klubie Senior+ w Bykowie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego lub oświadczenie o stanie zdrowia** o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Gminnym Klubie „Senior+” . Deklarację uczestnictwa w Gminnym Klubie “Senior+” wraz kompletem dokumentów można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A w godzinach pracy Ośrodka bądź pobrać ze strony internetowej GOPS Długołęka/ zakładka aktualności. Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce do dnia 1 grudnia 2023r., ul. Szkolna 40 A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Proces rekrutacji trwa od 23 października 2023 roku do dnia 1 grudnia 2023 roku. Złożenie deklaracji kandydata na uczestnika Gminnego Klubu „Senior+” nie jest gwarancją uczestnictwa w zajęciach. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów GOPS w Długołęce: 71 315-20-60 bądź 660 144 051 lub na stronie http://gopsdlugoleka.pl/ zakładka Aktualności.

Chętnych do uczestnictwa w Gminny Klubie Senior+ prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Klubu Seniora (załącznik).

* Kierownik GOPS w Długołęce, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć w Gminnym Klubie Senior+ w Bykowie.

** brak posiadania zaświadczenia lekarskiego/ oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, może stanowić odmowę udziału, w niektórych zajęciach w Klubie Seniora.

red. Aneta Grocholska

Projekty

Strony w dziale: