REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do ogrzewania domu lub mieszkania.

Warunki otrzymania refundacji:

  1. KRYTERIUM DOCHODOWE: 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1500 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego
  2. WPIS ŹRÓDŁA CIEPŁA DO CEEB: główne źródło ogrzewania (gaz do celów grzewczych) musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku do dnia wejścia w życie ustawy tj. 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT zwracana będzie na podstawie faktury rozliczeniowej za gaz

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Gdzie złożyć wniosek: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce

Termin złożenia wniosku:

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o refundację podatku VAT za gaz należy załączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę,
  3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  4. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
  5. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy

Sposób naliczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  • od 01 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. z 2021 r.,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Wniosek można składać elektronicznie przez aplikację mObywatel lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce.

mObywatel Złóż wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych


Source URL: https://gopsdlugoleka.pl/aktualnosc/aktualnosci/917-refundacja-podatku-vat-dla-odbiorcow-paliw-gazowych-w-2023