PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023 - INFORMACJA O NABORZE

piątek, 28 października 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce w związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się do rodzin zainteresowanych wsparciem o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko opiekuna osoby z niepełnosprawnością, telefon kontaktowy, adres zamieszkania) na adres gops@gopsdlugoleka.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 530288142 lub zgłoszenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce  ul. Szkolna 40a, w godz. 7.30 – 15.30

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Niniejsza informacja służy diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt po przez wiadomość e-mail na adres: gops@gopsdlugoleka.pl lub pod numerem telefonu: 530288142 w godzinach 7.30-15.30 do dnia 4 listopada 2022 r.

red. admin

Projekty

Strony w dziale: