Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Komu przysługują:

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Jak uzyskać pomoc?

➜ złożenie wniosku o udzielenie pomocy.

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby. Wniosek może zostać złożony osobiście, listownie lub telefonicznie.

➜ sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej. Wywiad przeprowadzony jest w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o przyznanie pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagającej pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są:

odcinek renty / emerytury

dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny

rachunki za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług opiekuńczych

orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolność do pracy (jeśli zainteresowany/a takie posiada)

➜ Przyznanie pomocy w formie decyzji administracyjnej.

Zasady odpłatności:

Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu.

Dokładne zasady odpłatności określa Uchwała nr XXII/328/13 Rady Gminy Długołęka z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania (z późniejszymi zmianami).

USŁUGI OPIEKUŃCZE – ODPŁATNOŚĆ

Podstawowe usługi opiekuńcze – 15,84 zł / godzinę świadczonych usług.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22,90 zł / godzinę świadczonych usług.

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSOBY W RODZINIE

Do 100%701złNieodpłatnieDo 100%528złNieodpłatnie
100% do 120%701zł – 814zł5%100% do 120%528zł – 633zł5%
120% do 140%841zł – 981zł10%120% do 140%633zł – 739zł10%
140% do 160%981zł – 1121zł20%140% do 160%739zł – 844zł20%
160% do 180%1121zł – 1261zł30%160% do 180%844zł – 950zł30%
180% do 240%1261zł – 1682zł40%180% do 240%950zł – 1267zł40%
240% do 270%1682zł – 1892zł50%240% do 270%1267zł – 1425zł50%
270% do 300%1892zł – 2103zł70% 270% do 300%1425zł – 1584zł70%
powyżej 300%
100%Powyżej 300%
100%
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

*Jeżeli po przecinku jest 00 groszy to uznajmy, że % jest do. Jeżeli po przecinku jest 10 groszy i więcej to uznajmy, że % jest powyżej, np. 841,00 zł jest w grupie powyżej 100% do 120%, jeżeli będzie 841,10zł to jest w grupie powyżej 120% do 140%.