Tarcza Antykryzysowa – wsparcie ZUS

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

 Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń
społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

 Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od
przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy
składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia
mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł
(300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za
siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP,
FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby
zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń
społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy
opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi
współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i
macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1
lutego 2020 r.

 Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały
się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały
należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z
regulacji UE.

 Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat
sposobu jej uzyskania. (link do artykułu merytorycznego – zwolnienia
z opłacania należności ZUS-RDZ)

 Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne
(umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

 Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego
wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku
wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów
cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł
(mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z
tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w
miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał
300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym
zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

 Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat
sposobu jej uzyskania. (link do artykułu merytorycznego –
świadczenia postojowe umowy cywilnoprawne)

 Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

 Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego
wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem
uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez
Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS
obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie
działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej
15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

 Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje
także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.
jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie
przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.

 Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy
korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie
postojowe w wysokości 1300 zł.

 Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat
sposobu jej uzyskania. (link do artykułu merytorycznego –
świadczenia postojowe dla samozatrudnionych)

 Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie
terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu
składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za
przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy
płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego
firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić
składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek
przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów
związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania
składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat
sposobu jej uzyskania. (link do artykułu merytorycznego – ulgi układ
ratalny i prolongata składek ZUS)

 W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

 Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy
Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 ·         RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,

 ·         RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów
cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),

 ·         RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących
działalność,

 ·         RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie
terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu
składek) bez opłaty prolongacyjnej.

 Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl [1].

 Wnioski można złożyć:

     * drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
    * za pośrednictwem poczty,
    * osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej
napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc
pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie. (link
do informacji o obsłudze telefonicznej)