Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce, informuje że trwa nabór uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

O skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy mogą ubiegać się:

 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi,

zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego.

Uwaga: posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy usytuowany jest w Kątach Wrocławskich, przy ul. 1 Maja 43c w pięknym, położonym wśród zieleni, zabytkowym budynku w pełni przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Ośrodek zapewnia ciepły posiłek oraz różnorodne formy zajęć aktywizujących i rehabilitacyjnych pod opieką wykwalifikowanej kadry terapeutów w godz. od 7.30 do 15.30.

W ramach działalności świadczone są usługi w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Przed wydaniem decyzji o skierowaniu do placówki pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowo-rodzinny w celu ustalenia sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy. Za uczestnictwo może być pobierana odpłatność w wysokości do 5% dochodu rodziny.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolna 40a w Długołęce w sekretariacie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza neurologa lub psychiatry oraz od lekarza rodzinnego, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli wnioskodawca je posiada.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest przeznaczony i odpowiednio dostosowany dla trzydziestu osób z niepełnosprawnością. Zadaniem Domu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne oraz z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podczas pobytu w placówce uczestnicy mogą skorzystać z proponowanych form terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:

 • rehabilitacyjnej
 • społecznej
 • kulinarnej
 • gospodarstwa domowego
 • arteterapii oraz bukieciarstwa
 • muzykoterapii
 • biblioterapii
 • komputerowej

Ponadto prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem dla uczestników oraz ich rodzin, trening budżetowy, trening higieniczny, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Każdemu z uczestników zapewniany jest gorący posiłek w formie obiadu. Winda, podjazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, schodołaz oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby uczestników łazienki i toalety ułatwiają codzienne funkcjonowanie w placówce. Głównym celem domu jest zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Co należy zrobić przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Samopomocy:

 1. Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej Gminie
 2. Załączniki:
  • wniosek o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego
  • zaświadczenie od lekarza psychiatry/lub neurologa
  • wywiad środowiskowy (przeprowadza pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada)
  • decyzja lub ostatni odcinek renty

Taki komplet dokumentów przekazuje Ośrodek Pomocy Społecznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w celu wydania decyzji kierującej.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
ul. 1 Maja 43C 55-080 Kąty Wrocławskie
godziny urzędowania: pn-pt 7:30 – 15:30

Tel.:661 555 579, 661 555 557, 502 496 830
E-mail: bjakowczyk@pcus.pl, jgierak-slawek@pcus.pl
Facebook: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy: https://www.facebook.com/powiatowysrodowiskowyds
NIP: 8961582792
REGON: 381903400
www: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich www.pcus.pl
Kierownik: Bogusław Paweł Jakowczyk