„DOBRY START”

K O M U N I K A T !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce przypomina, że tylko do 30 listopada 2020 r.można ubiegać się o świadczenie DOBRY START.

Wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie DOBRY START przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie DOBRY START można składać online przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, a także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Świadczenie DOBRY START nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Nabór uczestników do Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie na rok 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że rozpoczął się nabór uczestników do Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie na rok 2021. Klub jest utworzony i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Długołęka, pragniesz integracji i aktywizacji społecznej poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem Gminnego Klubu „SENIOR+” w Bykowie – placówki wsparcia dziennego.

Gminny Klub „Senior+” będzie czynny od wtorku do czwartku, w godzinach 8:30 – 13:30, zapewniony będzie przewóz z miejsca zamieszkania wraz z dowozem do miejsca zamieszkania.

W ramach jego działalności uczestnicy będą mieli organizowane między innymi:

 • warsztaty;
 • zajęcia edukacyjne i profilaktyczne;
 • zajęcia ruchowe i rekreacyjne;
 • spotkania;
 • wycieczki;
 • imprezy kulturalne i okolicznościowe.

Korzystanie ze świadczeń Gminnego Klubu „Senior+” będzie nieodpłatne.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w klubie „Senior+” to 04 stycznia 2021 roku.*

W ramach rekrutacji do udziału w spotkaniach Gminnego Klub „Senior+” w Bykowie zostanie wyłonionych 15 osób.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Gminnego Klubu Senior+. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego/oświadczenie o stanie zdrowia** o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Gminnym Klubie „Senior+” .

Wniosek o skierowanie do Gminnego Klubu “Senior+” oraz zaświadczenie lekarskie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce do dnia 27 listopada 2020r., ul. Szkolna 40 A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.

Proces rekrutacji trwa od 27 października 2020 roku do dnia 27 listopada 2020 roku. Złożenie wniosku kandydata na uczestnika Gminnego Klubu „Senior+” nie jest gwarancją uczestnictwa w zajęciach.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów GOPS w Długołęce: 71 315 20 60/ 71 315 20 50.

* Kierownik GOPS w Długołęce, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć w Gminnym Klubie Senior+ w Bykowie, w sytuacji utrzymującego się stanu zagrożenia epidemicznego.

** brak posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, może stanowić odmowę udziału, w niektórych zajęciach w Klubie Seniora.

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

Zmiany w przepisach dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym.
Przyjęte 31 marca br. przepisy wprowadziły zmiany dotyczące dodatkowego  zasiłku opiekuńczego [1].
Zmiany te polegają na:
* wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
* przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Wydłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejny okres do 14 dni.  Nowy 14 dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 26 marca 2020 r. 

Od tej daty z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą – https://www.gov.pl/web/rodzina/niania ) albo dzienny opiekun (https://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow ), jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem.    

Uchwalona 31 marca br. ustawa przewiduje także, że Rada Ministrów może określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.  Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r.   [2]

Rozszerzenie uprawnień na rodziców dzieci niepełnosprawnych
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci:
* do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
* do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
* które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (wzór oświadczenia ). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dokument ten najlepiej przekazać do ZUS elektronicznie, poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). przyspieszy to wypłatę zasiłku.
Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS (instrukcja do wniosku ).

Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za dalszy okres.

Osobom, które złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, wniosek  taki będzie potraktowany  jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 [1] Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 659).