Ogłoszenie

GOPS w Długołęce prowadzi nabór uczestników do realizowanego od 28 stycznia 2019 r. programu pt. „Spełnić choć jedno marzenie – XVI edycja”, który jest adresowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Program w całości finansowany jest przez Wójta Gminy Długołęka, a realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

Celem programu jest integracja społeczna, nakierowana na poprawę jakości życia dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich rodziców/opiekunów, w tym w szczególności udział w: wyjazdowych warsztatach terapii zajęciowej, spotkaniach okolicznościowych (wigilia, śniadanie wielkanocne), wycieczkach, zabawach (andrzejki, karnawał, walentynki) oraz zdobycie wielu przydatnych umiejętności życiowych.

Lista uczestników zostanie ostatecznie zweryfikowana i zamknięta w dniu 28 stycznia 2019 r. W przypadku posiadania wolnych miejsc istnieje możliwość kwalifikacji do programu po tym terminie. Decyduje rozmowa indywidualna z uczestnikiem/opiekunem.

Uczestnikami programu mogą być:
Osoby z niepełnosprawnością, w wieku od 18 do 60 lat*), w szczególności pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie gminy Długołęka, które z powodu doświadczanego osamotnienia, bądź wykluczenia społecznego wymagają wsparcia instytucji pomocy społecznej.

Kryteria naboru:
Zgłoszenia pisemne osób z niepełnosprawnością fizyczną i/lub psychiczną w wieku od 18 do 60 lat*), prosimy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce,ul. Szkolna 40 a, tel. (071) 315 – 20 – 60, wew. 12 w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. – (poniżej druki do pobrania).

Kryteria kwalifikacji uczestników do programu:

  • Niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w programie i w zajęciach warsztatowych, w tym odbycie podróży, z uwzględnieniem kilkugodzinnego pobytu poza miejscem zamieszkania – 50 pkt. (obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego), w przypadku niezdolności do samodzielnego uczestnictwa w programie należy wskazać opiekuna.
  • Osoba z niepełnosprawnością – niepracująca, samotna – 40 pkt.
  • Osoba z niepełnosprawnością – pracująca, samotna – 30 pkt.
  • Osoba z niepełnosprawnością – niepracująca, pozostająca w rodzinie – 20 pkt.
  • Osoba z niepełnosprawnością – pracująca, pozostająca w rodzinie – 10 pkt.

Kryterium dodatkowe:
Ocena sytuacji społecznej, w tym sytuacji rodzinnej, stopnia samodzielności, kontaktów społecznych – od 1 do 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów – 100. O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie najwyższa liczba punktów, a w sytuacjach wątpliwych – wywiad środowiskowy.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 25 stycznia 2019 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00. Kontakt telefoniczny z Koordynatorem Programu – Panią Agatą Kubiak, pod numerem telefonu: (71) 315-20-60, wew. 12.

*) Organizator dopuszcza do udziału osoby powyżej 60 roku życia, które od lat kontynuują uczestnictwo w projekcie pod warunkiem, że nie występują u tych osób żadne przeciwwskazania zdrowotne.