Nabór uczestników do Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie na rok 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że rozpoczął się nabór uczestników do Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie na rok 2021. Klub jest utworzony i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Długołęka, pragniesz integracji i aktywizacji społecznej poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem Gminnego Klubu „SENIOR+” w Bykowie – placówki wsparcia dziennego.

Gminny Klub „Senior+” będzie czynny od wtorku do czwartku, w godzinach 8:30 – 13:30, zapewniony będzie przewóz z miejsca zamieszkania wraz z dowozem do miejsca zamieszkania.

W ramach jego działalności uczestnicy będą mieli organizowane między innymi:

  • warsztaty;
  • zajęcia edukacyjne i profilaktyczne;
  • zajęcia ruchowe i rekreacyjne;
  • spotkania;
  • wycieczki;
  • imprezy kulturalne i okolicznościowe.

Korzystanie ze świadczeń Gminnego Klubu „Senior+” będzie nieodpłatne.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w klubie „Senior+” to 04 stycznia 2021 roku.*

W ramach rekrutacji do udziału w spotkaniach Gminnego Klub „Senior+” w Bykowie zostanie wyłonionych 15 osób.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Gminnego Klubu Senior+. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego/oświadczenie o stanie zdrowia** o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Gminnym Klubie „Senior+” .

Wniosek o skierowanie do Gminnego Klubu “Senior+” oraz zaświadczenie lekarskie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40 A w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce do dnia 27 listopada 2020r., ul. Szkolna 40 A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.

Proces rekrutacji trwa od 27 października 2020 roku do dnia 27 listopada 2020 roku. Złożenie wniosku kandydata na uczestnika Gminnego Klubu „Senior+” nie jest gwarancją uczestnictwa w zajęciach.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów GOPS w Długołęce: 71 315 20 60/ 71 315 20 50.

* Kierownik GOPS w Długołęce, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć w Gminnym Klubie Senior+ w Bykowie, w sytuacji utrzymującego się stanu zagrożenia epidemicznego.

** brak posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, może stanowić odmowę udziału, w niektórych zajęciach w Klubie Seniora.