Informacja Kierownika GOPS o konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Długołęka na lata 2014 – 2020

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Długołęka na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań własnych gminy oraz powiatu należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Długołęka. Ewentualne opinie, uwagi lub propozycje prosimy składać pisemnie na formularzu konsultacji (załącznik) w terminie do dnia 14 stycznia 2014 r. do godz. 15.30.

Propozycje, uwagi i opinie sporządzone na formularzu konsultacji można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: dlugoops@poczta.onet.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków
  • bezpośrednio do sekretariatu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a, w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30

Propozycje, uwagi i opinie przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji, złożone po terminie, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem / nazwą instytucji nie zostaną uwzględnione.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyniki mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące.