Program 500+

Świadczenie wychowawcze (od lipca 2019 r.) przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia bez weryfikacji sytuacji dochodowej.

Kto może złożyć wniosek?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Opieka naprzemienna

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 + dokumenty w poniższych sytuacjach:

 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Termin składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

 • Od dnia 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną – tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia.
 • Od dnia 1 sierpnia 2019r. w formie papierowej, tradycyjnie na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40a lub za pośrednictwem operatora poczty.

Wypełniając wniosek drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym stawiennictwem w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych. W celu otrzymania informacji o rozstrzygnięciu prawa do świadczenia wychowawczego, konieczne jest wskazanie we wniosku poprawnego adresu e-mail.

Aby otrzymać świadczenie od miesiąca lipca 2019 r. /z wyrównaniem od lipca/ należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 września 2019r.! We wszystkich wnioskach, które zostaną złożone po dniu 30 września 2019 r. prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek tzn. nie będzie wyrównania wypłaty świadczeń od miesiąca lipca.

Termin rozpatrzenia wniosku reguluje ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i został on przedstawiony w tabeli poniżej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek:

Data złożenia wniosku:Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia:
do dnia 31 sierpnia 2019r.do 31 października 2019r.
od dnia 1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r.do 30 listopada 2019r.
od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r.do 31 grudnia 2019r.
od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r.,do 31 stycznia 2020r.
od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r.do 29 lutego 2020r.

Okres świadczeniowy

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 zostanie ustalone na okres od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r. Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej info@gopsdlugoleka.pl na adres e-mail wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją. Natomiast w przypadku odmowy prawa do świadczenia wychowawczego, uchylenia, zmiany, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych rozstrzygnięcie nastąpi w drodze wydania decyzji administracyjnej.

DRUKI DO POBRANIA