Dodatki mieszkaniowe

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

 • osoby, posiadające tytuł prawny do lokalu w którym zamieszkują,
 • osoby, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
  kwoty 1055,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  i kwoty 1477,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • osoby mieszkające w lokalach, w których powierzchnia normatywna przekroczona jest nie więcej niż o 30 % czyli
  – dla gospodarstwa 1 os. powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 45,5 m.kw.
  – dla gospodarstwa 2 os. powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 52,0 m.kw.
  – dla gospodarstwa 3 os. powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 58,5 m.kw.
  – dla gospodarstwa 4 os. powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 71,5 m.kw.
  – dla gospodarstwa 5 os. powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 84,5 m.kw.
  – albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy przedłożyć stosowne dokumenty tzn.:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (w którym należy poświadczyć wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego)
 • deklarację o dochodach brutto za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • oraz inne niezbędne dokumenty

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Wysokość przyznanego dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę w wysokości:

 • 15 % dochodów – w gospodarstwie jednoosobowym
 • 12 % dochodów – w gospodarstwie 2-4 osobowym
 • 10 % dochodów – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Jeżeli jednak średni miesięczny dochód na osobę jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury czyli od kwoty 1266,68 w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym tj. od kwoty 844,45 zł, lecz nie przekracza ustawowej normy, do obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki poniesione w wysokości:

 • 20 % dochodów – w gosp. jednoosobowym,
 • 15 % dochodów – w gosp. 2-4 osobowym
 • 10 % dochodów – w gosp. 5-osobowym i większym

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków, w pokoju Nr 3, tutaj również udzielane są wszelkie informacje dotyczące ich wypełnienia.