Ankieta SRPS

Uprzejmie informujemy, iż przystąpiliśmy do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. Opracowanie niniejszej strategii jest zadaniem obowiązkowym, wynikającym z ustawy o pomocy społecznej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, określającym główne kierunki działań polityki społecznej, mających na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. Jednocześnie jest ona koncepcją systemowego działania polegającego na formułowaniu długookresowych celów w obszarze polityki społecznej, określaniu zasobów i niezbędnych środków do realizacji tych celów.

Jednym z etapów opracowania strategii jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, które mają na celu poznanie opinii, zebranie uwag, wyznaczenie kierunków działań służących rozwiązaniu kluczowych problemów, a w których powinni uczestniczyć przedstawiciele środowisk samorządowych, instytucji społecznych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji działających na terenie gminy, o przystąpienie do procesu konsultacji społecznych, poprzez wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce lub elektronicznie na e-mail dlugoops@poczta.onet.pl do dnia 19 września 2013 r.