PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023 – INFORMACJA O NABORZE

piątek, 28 października 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce w związku z możliwością aplikowania do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się do osób / rodzin zainteresowanych wsparciem o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko opiekuna osoby z niepełnosprawnością, telefon kontaktowy, adres zamieszkania) na adres gops@gopsdlugoleka.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 530288142 lub zgłoszenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce  ul. Szkolna 40a, w godz. 7.30 – 15.30

Głównym celem Programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program skierowany jest do:

  1.  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2.  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:  
  • o  znacznym stopniu niepełnosprawności albo  
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury;

Niniejsza informacja służy diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres: gops@gopsdlugoleka.pl lub pod numerem telefonu: 530288142 w godzinach 7.30-15.30 do dnia 4 listopada 2022 r.

red. admin

Projekty

Strony w dziale: