Programy unijne

Untitled Document


 

Wspieranie rodzin

WSPIERANIE RODZINY

  Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

 Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

Realizatorem zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Długołęka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny . Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

Rodzina przeżywająca trudności może również zostać objęta pomocą rodziny wspierającej . Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.