Programy unijne

Untitled Document


 

Świadczenia rodzinne

Wykaz świadczeń rodzinnych 2016/2017

Świadczenia rodzinne stanowią jeden z podstawowych elementów polityki prorodzinnej państwa, jako wsparcie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawowymi świadczeniami są zasiłki rodzinne uzupełniane dodatkami - dodatek z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowy), dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przyznawanymi w związku z zaistnieniem określonych sytuacji. Do świadczeń rodzinnych zalicza się również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie.

Szczegółowy wykaz świadczeń rodzinnych znajduje się w załączniku:

Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych w sytuacji, gdy rodzic zamieszkuje / zatrudniony jest za granicą (na terenie UE i Obszaru Gospodarczego UE0). Szczegółowe informacje oraz wzory zaświadczeń sporządzone w czterech językach (czeskim, niemieckim, angielskim, holenderskim) znajdują się w załącznikach.

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także podejmowania działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych. - plik do pobrania