Programy unijne

Untitled Document


 

Rodzina 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - 500 PLUS

Świadczenie wychowawcze (od lipca 2019 r.) przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia bez weryfikacji sytuacji dochodowej.

Kto może złożyć wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Opieka naprzemienna

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 + DOKUMENTY w poniższych sytuacjach:

  1. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
  2. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
  3. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  4. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  5. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

Wypełniając wniosek drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym stawiennictwem w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych. W celu otrzymania informacji o rozstrzygnięciu prawa do świadczenia wychowawczego, konieczne jest wskazanie we wniosku poprawnego adresu e-mail.

Aby otrzymać świadczenie od miesiąca lipca 2019 r. /z wyrównaniem od lipca/ należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 września 2019r.!!! We wszystkich wnioskach, które zostaną złożone po dniu 30 września 2019 r. prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek tzn. nie będzie wyrównania wypłaty świadczeń od miesiąca lipca.

Termin rozpatrzenia wniosku reguluje ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i został on przedstawiony w tabeli poniżej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek:

Data złożenia wniosku:
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia:
do dnia 31 sierpnia 2019r. do 31 października 2019r.
od dnia 1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r. do 30 listopada 2019r.
od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r. do 31 grudnia 2019r.
od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r., do 31 stycznia 2020r.
od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r. do 29 lutego 2020r.

Okres świadczeniowy

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 zostanie ustalone na okres od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r. Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej info@gopsdlugoleka.pl na adres e-mail wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją. Natomiast w przypadku odmowy prawa do świadczenia wychowawczego, uchylenia, zmiany, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych rozstrzygnięcie nastąpi w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Załączniki do pobrania: