Programy unijne

Untitled Document


 

Przemoc w rodzinie

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO - TERAPEUYCZNY DLA KOBIET STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że w okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r. będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany do kobiet dopuszczających się zachowań przemocowych wobec osób najbliższych i zakłada co najmniej 4 godziny zegarowa indywidualnych spotkań z psychologiem.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych w Powiecie

ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO – EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu realizuje Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada się z 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa otwarta).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń:

Szczegółowe informacje na temat Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych w Powiecie

Informator Powiatu Wrocławskiego Przemoc w Rodzinie na 2017 rok dotyczący m.in. podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy na terenie Powiatu Wrocławskiego oraz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Wrocławskiego i w powiatach ościennych.

Informator 2017

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

RODZAJE PRZEMOCY

MECHANIZMY STOSOWANIA PRZEMOCY:

  • •  Syndrom wyuczonej bezradności – to bezradność, poddanie się, zaprzestanie działania, które pojawiają się w wyniku nabytych doświadczeń oraz przekonania, że cokolwiek się zrobi nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo i tak nie zmieni to sytuacji. Osoba doznająca przemocy ma poczucie, że jest krzywdzona, źle traktowana, że sprawca nie powinien tak postępować, że znęcanie się nad członkiem rodziny jest przestępstwem, jednak nie jest w stanie zmotywować się do działania.
  • •  Zjawisko prania mózgu – jest jednym z najsilniej działających mechanizmów przemocy psychicznej, który polega na systematycznym, świadomym i celowym oddziaływaniu na człowieka w celu zmiany jego przekonań, postaw, uczuć oraz potrzeb. Jest to szereg zabiegów stosowanych, aby osoba manipulowana działała zgodnie z oczekiwaniami osoby manipulującej (sprawcy). „Pranie mózgu” powoduje, że u osoby doznającej przemocy zmienia się obraz własnej osoby oraz poczucie wartości. Osoby doznające przemocy zmniejszają swoją aktywność, wycofują się z działania. Zmieniają również swoje poglądy, przyzwyczajenia, by dostosować się do życzeń i oczekiwań sprawcy. Jednocześnie występuje stan nieustannego wyczerpania spowodowany koncentracją osoby doznającej przemocy na dostosowywaniu się do żądań sprawcy przemocy.
  • •  Zespół stresu pourazowego PTSD - Pourazowe zaburzenie stresowe PTSD występują u ofiar napadów, gwałtów i innych traumatycznych wydarzeń. Dotyczą sytuacji, w których człowiek jest narażony na utratę zdrowia i życia. Objawy PTSD są intensywniejsze u osób, które przeżyły traumę w wyniku aktywności człowieka (gwałt, przemoc domowa), niż u ofiar zjawisk naturalnych (powódź, huragan). Objawami PTSD są m.in. zaburzenia snu, drażliwość, wybuchy gniewu, złości, czujność, natarczywe wspomnienia, koszmary senne.
  • •  Proces wiktymizacji - U osób doznających przemocy często rozwija się tzw. proces wiktymizacji, który zmienia ich poczucie tożsamości. W miarę upływu czasu powtarzająca się przemoc burzy utrwalone przekonania, wyobrażenia, wizję świata, partnera oraz siebie. Osoba doznająca przemocy traci podstawowe poczucie bezpieczeństwa i uporządkowania życia, traci zaufanie do siebie i zaczyna źle o sobie myśleć. Często czuje się jak małe dziecko i Pragnie izolacji oraz wycofania się z otaczającej rzeczywistości.
  • •  "Syndrom Sztokholmski" - Jedną z konsekwencji ciągłego zagrożenia przemocą jest skłonność osób doświadczających przemocy do identyfikacji z oprawcą i gotowość do działania w jego interesie. Podporządkowanie woli oprawcy nie jest wolną decyzją osoby pokrzywdzonej, ale bezpośrednim skutkiem przemocy. Osoby doświadczające przemocy obawiają się uczynić coś, co mogłoby sprowokować lub wzbudzić gniew agresywnego partnera. Dlatego próbują zyskać życzliwość sprawcy i zachowywać się jak jego sprzymierzeniec.
  • •  Mechanizm „psychologicznej pułapki” - Osoba doświadczająca przemocy nie jest w stanie zrezygnować ze związku, w który tak dużo zainwestowała czasu, zapału, energii. Pozostaje w związku, który przynosi jej cierpienie, upokorzenie, strach. Ciągle żyje nadzieją, że będzie lepiej. Dlatego też inwestuje w ten związek. Obwiniając siebie za całe zło, wierzy, że jeśli bardziej się postara, to będzie lepiej.

FORMY PRZEMOCY W RODZINIE

  • - przemoc fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej (popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, używanie broni)
  • - przemoc psychiczna - naruszanie godności osobistej (wyśmiewanie poglądów, opinii, religii, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie, i ograniczanie kontaktów z otoczeniem, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, używanie wulgarnych epitetów, zawstydzanie itp.);
  • - przemoc seksualna - naruszenie intymności (gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych)
  • - przemoc ekonomiczna - naruszenie własności (odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.).
  • - zaniedbanie - naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich Stosują ja najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci. Jest to niezaspokajanie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu można mówić w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia i higieną. Zaniedbanie to także niezaspokajanie potrzeb żywieniowych i związanych z ubiorem.

To co odróżnia przemoc od agresji oraz konfliktu to przewaga sił jednej ze stron . W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji oraz konfliktu – siły obu stron są zrównoważone, wyrównane – każdy ma szansę wygrać. Ofiara przemocy takiej możliwości nie ma - jeśli podejmie walkę, zawsze przegra.

PAMIĘTAJ! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom: Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, lub każdą inną instytucję (sąd, szkoła, lekarza rodzinnego).

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego) Jest to przestępstwo ścigane z urzędu - Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć Niebieską Kartę.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

Możesz złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

 Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00
Opłata za połączenie:
- z telefonu stacjonarnego - równowartość jednego impulsu, bez względu na długość
połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.)
- z telefonu komórkowego - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą

Dzwoniąc pod nr 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.