Programy unijne

Untitled Document


 

Aktualne informacje

PARTNERSTWO NA RZECZ GMINY DŁUGOŁĘKA (11.2010)

    11 grudnia 2009 r. w Długołęce zostało zawiązane partnerstwo lokalne. Partnerstwo jako główne obszary działania określiło:

Do realizacji założeń partnerzy określili główne zasady partnerstwa:

Wśród sygnatariuszy umowy współpracy partnerskiej znaleźli się:

Obecne działania PARTNERÓW – to rozpowszechnianie akcji SZLACHETNA PACZKA oraz pomoc MARTYNCE, na rzecz której, między innymi, zostanie zorganizowany koncert charytatywny.

Powódź - pomoc dla rolników (09.2010)

    Na podstawie zgłoszeń rolników, poszkodowanych przez powódź, szacuje się, że w wyniku powodzi na terenie gminy Długołęka pod wodą znalazło się ok. 300 ha upraw a skutkami powodzi zostało dotkniętych ponad 30 gospodarstw rolnych.

    Powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego, gminna komisja ds. szacowania szkód na terenie gminy Długołęka, na wniosek poszkodowanych oszacowała straty w 17 gospodarstwach. Do 15 września opracowane zostaną protokoły tych strat, które następnie zostaną przesłane do Urzędu Gminy Długołęka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie tych protokołów rolnicy mogą ubiegać się o dodatkową pomoc w postaci zasiłku celowego w związku z powodzią. W tym celu, po 15 września 2010 r., należy złożyć wniosek w tut. GOPS.
(wzór wniosku do pobrania)

Zasady i kryteria przyznania pomocy określa Rozporządzenie Rady Ministrów 13 lipca 2010 r.
(zobacz rozporządzenie)

Dożywianie dzieci (09.2010)

    Od 1 września 2010 r. można składać podania o pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach . Zgodnie z ustawą z 29 grudnia 2005 r. „Program wieloletni – pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr. 267, poz 2259 z późn. zm.)
    Pomoc taką mogą otrzymać dzieci z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 526,50 zł.
    Wszystkie osoby spełniające ww. kryterium mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce codziennie w godz. 8:30-15:30.
    W ramach tej pomocy dzieci ze szkół, w których funkcjonują stołówki otrzymają obiady, a w szkołach, które obiadów nie zapewniają- posiłek w postaci bułek i napoju.

Świadczenie rodzinne (09.2010)

    Od 1 września 2010 r. osoby, które chcą się ubiegać o świadczenia rodzinne mogą pobierać wnioski, wraz z kompletem dokumentów. Wypełnione wnioski będą przyjmowane po 20 września 2010 r. w godz. 9:00 do 13:00 w pokoju nr 3.

UWAGA

Przypominamy, że osoby, które otrzymały decyzje warunkowe o przyznaniu świadczeń rodzinnych na miesiąc wrzesień i październik 2010 r. zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego fakt kontynuowania nauki, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2010r.

Brak takiego zaświadczenie spowoduje uchylenie przedmiotowych świadczeń za miesiąc wrzesień i październik 2010r.

Informacja telefoniczna:
71 315 20 50 lub 71 315 20 60 wew. 23 i 24

przepisy szczegółowe dotyczące zasiłków rodzinnych - zobacz.

Fundusz alimentacyjny (07.2010)

    OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OD DNIA 01 SIERPNIA 2010 r.

UWAGA !!  

Jednocześnie przypominamy, że osoby które otrzymały decyzje warunkowe o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na miesiąc wrzesień 2010 r. są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w nieprzekraczalnym terminie od 01 września 2010 r do 10 września 2010 r.

Zapraszamy codziennie w godzinach od 9:00 do 13:00

Informacja telefoniczna:
71/315-20-50 lub 71/315-20-60

wew. 23 Justyna Jaśkiewicz – starszy referent
wew. 24
Anna Lis-Kownacka – starszy referent
wew. 22 Jolanta Siwozad – pracownik socjalny - wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi

przepisy szczegółowe dotyczące zasiłków alimentacyjnych (zobacz)