Programy unijne

Untitled Document


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy w Długołęce
ul. Robotnicza 12
tel. 71 323 02 34 

Przewodniczący komisji: Barbara Sułek

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane są do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek, ofiar oraz sprawców przemocy w rodzinie, w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia oraz terapii.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje również czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W tym celu komisja wzywa osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie na rozmowy motywujące do podjęcia zmian. W sytuacji kiedy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie poddać leczeniu odwykowemu komisja składa wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie orzeczenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, w tym badania przez biegłego ds. uzależnień, do Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Do poddania się leczeniu odwykowemu można zobowiązać osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, która dotknięta jest problemem alkoholowym i uważasz, że potrzebuje pomocy zawiadom Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach pomocy udzielanej rodzinie lub osobie dotkniętej problemem alkoholowym działa:

ZESPÓŁ POMOCY RODZINIE – jest to punkt konsultacyjny prowadzony przez pracowników socjalnych, wspomaganych przez psychologa ds. uzależnień, udziela pomocy służącej nabyciu motywacji do podejmowania zmian i wysiłków zmierzających do wzmocnienia lub odzyskania zdolności funkcjonowania w rodzinie i środowisku.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ – jest to punkt konsultacyjny, prowadzony przez psychologa ds. uzależnień, w którym udzielane są konsultacje indywidualne oraz interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci alkoholików i ofiar przemocy w rodzinie.

SAMOPOMOCOWE GRUPY WSPARCIA:

GRUPA AA
Łozina ul. Milicka 6. Spotkania grupy odbywają się we wtorki od godz. 18.00 do 20.00

GRUPA Al Anon
Długołęka ul. Wiejska 24 (budynek caritasu). Spotkania grupy odbywają się we wtorki od godz. 16.00 do 18.00 

Przydatne linki:

Pliki do pobrania: