Programy unijne

Untitled Document


 

Dodatek energetyczny

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013 r. poz. 984) - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby te będą mogły ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić następujące warunki:
1. Posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.
2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
3. Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej (i kserokopia umowy) .

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.

wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany będzie w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Druki wniosku na dodatek energetyczny są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul szkolna 40a, 55-095 Mirków, w pokoju Nr 3. Wnioski przyjmowane będą począwszy od miesiąca stycznia 2014 r.

UWAGA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224) od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. zaniechano poboru opłaty skarbowej. Rozporządzenie wchodzi w życie 24 lutego 2014 r.

Dodatek mieszkaniowy

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy przedłożyć stosowne dokumenty tzn.:

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Wysokość przyznanego dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę w wysokości:

Jeżeli jednak średni miesięczny dochód na osobę jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury czyli od kwoty 1266,68 w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym tj. od kwoty 844,45 zł, lecz nie przekracza ustawowej normy, do obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki poniesione w wysokości:

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków, w pokoju Nr 3, tutaj również udzielane są wszelkie informacje dotyczące ich wypełnienia.